Technologie čištění OV Ekocis – Homole u Panny (Ústí nad Labem), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na kombinaci mechanicko-biologického septiku a filtru pro RD

Projekt řeší likvidaci odpadních vod z rodinného domu na typovém  mechanicko-biologickém septiku a zemním filtru EKOCIS (www.ekocis.cz) s přepadem  do vsakovacího objektu. Likvidace  přečištěné odpadní vody bude probíhat  vsakem do podloží na pozemku investora na základě  HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod podzemních dle novelizovaného nařízení vlády č. 416/2010 Sb. a je zpracována dle novelizované vyhlášky č. 62/2013 Sb.