Převoznická 738/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
+420 774 909 361
formanek@fortina.cz

ČOV

Zajišťujeme technické návrhy, projekční činnost, posudky stávajících  a realizace nových ČOV od malých domovních až po obecní ČOV s několika stovkami připojených EO.

V zásadě lze technologii čištění odpadních vod pomocí rozdělit na:

vegetační ČOV

mechanicko-biologické ČOV

Vegetační, někdy také kořenová ČOV (KČOV)

Vegetační čistírna odpadních vod sloužit k čištění splaškových odpadních vod (ať už z rodinného domku nebo z obecní kanalizace až po průmyslové provozy). Jednou z výhod KČOV je možnost omezení přítoku odpadních vod (dále OV), až přerušení provozu na KČOV a to jak krátkodobě, tak dlouhodobě, bez ohrožení účinnosti po následném zapojení. Čistírna čistí i nízko organicky zatížené OV. Projektujeme kořenové čistírny druhé generace s vertikálně protékaným i horizontálně protékaným filtrem.

KČOV dosahuje více než dostatečné účinnosti vzhledem ke stanoveným hodnotám požadovaným na odtoku z čistírny, účinnost je srovnatelná s hodnotami klasické mechanicko-biologické ČOV. Je zvolen tento druh čištění OV, neboť vyžaduje minimální náklady na provoz a údržbu. Se stránkou ekonomickou souvisí i otázka estetická a ekologická. Jak je již výše zmíněno, KČOV je nezávislá na elektrické energii a nevyžaduje žádné doplňující faktory pro proces čištění. Zásah do krajiny je minimální, vzhledem k charakteru podstaty KČOV. Naopak se stane její součástí a rozšíří rozmanitost dané lokality.

Vzhledem k charakteru stavby KČOV bude architektonické ztvárnění stavby hrát nezanedbatelnou roli. Vegetační čistírna odpadních vod bude přirozeně začleněna do zvoleného terénu. Návrh umístění a navržení kořenového filtru kopíruje vrstevnice a charakter zvoleného místa. Osázení kořenových filtrů pestrou barevnou a funkční škálou rostlin bude působit dojmem zahradní terasy.

Průměrná účinnost čištění vegetačních ČOV dle skutečných měření v ČR

BSK5 cca 86%, CHSKCR cca 76%, NL cca 85%, N-NH4+ cca 34%, PCELK cca 40%

Za výstupem z objektu je navržen PP septik o užitném objemu vypočteném dle zadaného počtu připojených EO. Za septikem je navržen kořenový filtr (KF) o navrhované užitné ploše 6m2/1EO. Filtr se uvažuje osázet emersními rostlinami. Za KF je umístěna měrná a regulační PP šachta, ve které se bude regulovat hladina vody v KF. Z šachty je přečištěná OV odváděna přepadem na provzdušňovací kaskádu a do biologického dočišťovacího jezírka. Dále pokračuje druhou provzdušňovací kaskádou do zasakovacího mokřadu. Odtud dle zpracovaného HG posudku bude voda likvidována vsakem do podloží na pozemcích investora přes vertikálně protékaný přivzdušňovaný půdní filtr.

Novelizovaným nařízením vlády č. 416/2010 Sb., platným od 1.1.2011, se upravily hodnoty ukazatelů znečištění a přidaly se nové ukazatele znečištění – fosfor a amoniakální dusík. Co se týče nových limitů – N-NH4+ a P, fosfor standardně vyhovuje, při rozumném užívání mycích a pracích prostředků, největším zdrojem P bývá myčka, doporučuje se tedy každopádně ekologické, bezfosfátové prostředky. Amoniakální dusík kolísá, v zimním období se mohou pohybovat hodnoty kolem stanoveného limitního maxima. Toto platí, pokud jsou vody vypouštěny do vod podzemních přes vsak.

Pokud se vody vypouští do vod povrchových, je nutné se řídit novelizovaným nařízením vlády č. 23/2011 Sb. . Vody jsou vypouštěny do vodoteče přes výpustný objekt.

Objekty a potrubí domovní vegetační ČOV:

a)       Kanalizace

Je navrženo PVC hladké potrubí pevnostní třídy SN 4. Z ekologického hlediska lépe vyhovují potrubí z polypropylenu a polyetylenu (neuvolňují ftaláty do prostředí). U celé kanalizace bude prokázána její těsnost zkouškou těsnosti kanalizace. Potrubí bude ukládáno do otevřené rýhy standardním způsobem podle technologických předpisů.

b)       Septik

Biologický septik je určen pro čištění OV usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu. Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z extrudovaného polypropylenu o síle 5-15mm. Septik je vybaven jednou či více vstupními šachtami a poklopem. Septik je uvnitř rozdělen na dvě, tři či čtyři komory. Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá. Přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu a norné stěny zabraňují přesunu plovoucích nečistot. Vyčištěná voda se odvádí potrubím k dalšímu stupni čištění (kořenové filtry). Septik může být dále opatřen vyztužovacími žebry.

U septiku je nutné cca 1x ročně zkontrolovat objem usazeného kalu, aby nedocházelo k pronikání pevných částic do kořenového filtru, což může zapříčinit zakomatování vtokové části. Doba zdržení za plného provozu je 3 – 5 dní, což plně vyhovuje požadovaným hodnotám.

c)       Kořenové pole

V kořenovém filtru dojde k vlastnímu čištění OV. Hlavním způsobem likvidace nerozpustných látek je filtrace. Látky rozpustné i nerozpustné jsou rozkládány působením mikroorganismů jak aerobním tak anaerobním způsobem. Podmínky ve filtru vznikají působením kořenových procesů rostlin.

Výkop hl. 0,8m a násyp vysvahovaného terénu bude zhutněn po 0,2m vrstvách na 0,15MPa a vyrovnán pískem fr. 2/4mm. Na zhutněný a popřípadě podsypaný podklad bude umístěno hydroizolační souvrství. Souvrství se skládá z ochranné geotextílie a z vlastní hydroizolace . Jako vrchní ochranná vrstva se provede opět geotextílie.  Folie je v přesazích vařená či lepená, je vytažena až na rostlý terén. Může být zakončena i ve svahu nad úrovní štěrkového pole, v tom případě musí být svah v místě zakončení uskočen, jinak hrozí při první srážce splavení půdních částic z vegetací nechráněného svažitého terénu a zakomatování štěrkového pole! Toto opatření platí i v případě vytvoření valu na patě kořenového filtru z vytěženého výkopku. Folie je v místě zakončení překryta drnem či kamenným obkladem, stejně tak svahy či valy mohou být zatravněny, valy na odvrácené straně osázeny dřevinami. Svahy či valy mohou být též zpevněny kamennou rovnaninou. Nedoporučuje se osázet bezprostřední okolí dřevinami velkého vzrůstu, hrozí poškození folie proděravěním kořeny a vývratem.

Přítokové potrubí  i odtokové potrubí  je PVC popř. PP a hladké perforované. Perforované potrubí na přítoku má otvory při dně potrubí (1 až 2cm nad dnem pro vytvoření akumulačního objemu a z něho rovnoměrné rozlévání otvory) a proti svahu, pro co nejefektivnější roztečení OV. Roznášecí perforované potrubí je umístěno nejlépe nad úrovní vnitřní náplně štěrkového pole, může být ale i pouze nad provozní hladinou KF. Rozdělovací potrubí je v obsypu z hrubého praného kameniva. Sběrné perforované potrubí je umístěno při dně KF v obsypu z hrubého praného kameniva. Umístění otvorů u sběrného potrubí není podstatné. Perforace obecně bude rovnoměrně rozmístěná po celé délce potrubí. Otvory jsou o průměru minimálně 10mm, mohou být provedeny prořezy úhlovou bruskou, ale hrozí zanesení otvorů.

Pro průplach čistou vodou slouží revizní šachtičky. Revizní šachty jsou umístěny pokud možno co nejblíže středu perforovaného potrubí. Šachta na sběrném potrubí slouží i ke kontrole úrovně hladiny v kořenovém filtru. Výška tubusu šachty se upraví dle zásypu štěrkem, zařízne se těsně nad úrovní zásypu a zaklopí víčkem.

Po zavezení KF kamenivem, se objekt napustí čistou vodou na záběhovou hladinu, tzn. minimálně na vrchní úroveň štěrkového pole. Provede se tak z důvodů bezpečného uchycení a zakořenění rostlin, při nižší záběhové hladině hrozí zaschnutí!

d)           Osázení rostlinami

Kořenové pole je osázeno mokřadními rostlinami s čistící funkcí. Pole je osázeno mezi obsypy perforovaných vtokových a výtokových potrubí. Obsypy se neosazují z důvodů ucpání perforovaného potrubí kořeny. Sází se buď v pravidelných pásech (spíše obecní ČOV) nebo, jak uvádí PD, v nepravidelných úsecích, které se provádějí u DČOV. Osázení mokřadními rostlinami bude provedeno v množství cca 8-10 sazenic/m2.  Pole se navrhuje osázet Kosatcem sibiřským, Kosatcem žlutým a Kyprejí vrbicí. Lze použít i další rostliny, jako jsou Kosatec žlutý, Tužemník jilmový, Chrastici rákosovitou, Rákos obecný atd.

Rostliny jsou většinou světlomilné. Tzn., že při zastínění stromy se doporučuje prořezání, prosvětlení. Tyto rostliny se stanou barevnou součástí zahrady. V podmínkách ČR se nejvíce osvědčili, díky svým čistícím schopnostem a odolnosti, rákos obecný a chrastice rákosovitá, které se nejčastěji navrhují zejména na obecní ČOV.

Provozní systém DČOV je navržen na obslužnost o četnosti cca 1x měsíčně. Obsluha musí zkontrolovat obsah kalu v septiku (kal může být max. do výšky 1/3 maximální hladiny), úroveň hladiny vody v kořenovém filtru (četnost cca 1x týdně). Při zaplnění septiku do předepsané výšky je nutné zajistit jeho vyvezení. Veškerý průtok KČOV je navržen gravitační bez nutné pravidelné obsluhy. Na podzim je dobré pokosit porost kořenových filtrů a nechat jej na ploše filtru jako tepelnou izolaci k zabránění promrznutí kořenového filtru. Na jaře je nutné pokosený porost sebrat a uložit na kompost.

Mechanicko-biologická DČOV

Typová mechanicko-biologická DČOV v plastovém provedení založená na principu kontinuálního čištění OV směsnou kulturou mikroorganismů za přítomnosti kyslíku dodávaného pneumatickou areací.

Vlastní provoz ČOV je členěn na:

  • Mechanické předčištění
  • Biologicky aktivní čištění
  • Separace aktivovaného kalu

Mechanické předčištění: v nátokové části dochází pomocí vzduchu k rozmělnění papíru. Jemnější mechanické nečistoty propadají do druhého stupně čištění. Těžší nečistoty (neorganické) se udržují ve vznosu, kde dochází k biodegradaci. Toto roztřídění snižuje produkci mechanického kalu a eliminuje možnost vzniku hnilobného zápachu. Usazené nečistoty jsou odebírány ze dna pomocí feka vozu, ponorným čerpadlem nebo mechanicky.

Biologické aktivní čištění: je provedeno na principu aktivačního čištění s biozonou ve vznosu. Je použit režim s velmi nízkým zatížením kalu – minimalizace přebytečného kalu, dokonalá biodegradace, vysoký stupeň nitrifikace dusíkatého znečištění. Předčištěná voda je vedena přes vestavěný filtr, vyplněný polypropylenovou náplní s velkým povrchem do aktivační nádrže.

Separace aktivovaného kalu: v aktivační nádrži probíhá biologické čištění OV. Aktivační nádrž je provzdušňována pomocí stlačeného vzduchu, aktivační směs natéká do dosazovací nádrže, kde dochází k separaci aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Separovaný a zahuštěný kal je ze šikmého dna dosazovací nádrže čerpán pomocí mamutkového čerpadla do primární nádrže, kde dochází k sedimentaci a další stabilizaci.

Navržená DČOV  s nástavcem dle reálných výšek), která je samonosná a bude uložena na betonovou desku tl. 150mm z betonu třídy C16/20 XC1, která bude vyztužena 1x Kari síť 4/150/150.  Po osazení, napojení a obsypání DČOV stejnozrnným neostrohranným materiálem, bude objekt, kvůli dobrému usazení a vyrovnání zatížení, napuštěn čistou vodou.

Hlučnost ČOV

La = 36 až 39 dB (stanoveno dle ČSN ISO 9614-2) podle dodavatele dmychadel.

Napojení přítokového a odtokového potrubí

Přítoková a odtoková potrubí jsou standardně provedena z PP trub kompatibilních s kanalizačními hrdlovými trubkami z PVC s pryžovými kroužky. V případě použití jiných kanalizačních trubek (např. kamenina je nutné přechod provést příslušnou redukcí PVC trubky.

Odvětrání ČOV

Odvětrání ČOV je nutné provést pomocí přítokového potrubí v souladu s ČSN EN 12 056 nad úroveň nejvyššího podlaží – splněno.

Přívod elektrické energie

Samostatně jištěný přívodní kabel CYKY 3×1,5mm2; 230V/50Hz  TN-C-S 1+N+PE připojený do vodotěsné síťové dvojzásuvky instalované do kontejneru.

Propojení mezi kontejnerem s dmychadlem a nádrží ČOV

Zahradní hadice Ø 3/4″ s chráničkou DN 100 nebo PP trubka DN 20×1,9 mm uložená ve výkopu. Dmychadlo bude umístěno na rovnou plochu nebo do kontejneru vně objektu. Z dmychadla bude provedeno připojení vzduchu do nádrže ČOV.

Dávkovací zařízení – volitelné příslušenství

Jedná se o speciální přídavné zařízení, určené k dávkování prostředků pro úpravu vyčištěné vody, zejména prostředků na srážení fosforu. Zařízení je samonosným celkem a lze jej k čistírně typu EK-S kdykoliv dodatečně namontovat. Celé zařízení dávkovacího zařízení je kompaktně zabudováno v nástavce ČOV a nevyžaduje žádné stavební, ani jiné úpravy. Dávkovací zařízení lze využít také pro dávkování železitých solí či jiných přípravků při odstraňování biologické pěny. Součástí dávkovacího zařízení je kanystr na 5-20 litrů dávkované tekutiny a dávkovací čerpadlo.

Obsluha a údržba

Čistírna je koncipována tak, že nevyžaduje trvalou obsluhu. Po jejím zapnutí je ale nutné provádět její pravidelnou kontrolu a dále popsané činnosti dle následující tabulky.