Domovní ČOV Ekocis – Libníkovice (Hradec Králové), 10/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 4EO

Projekt řeší likvidaci odpadních vod  z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S8 (www.ekocis.cz) s přepadem do akumulační jímky EKOCIS NK-5. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat rozstřikem ve vegetačně vhodném období po pozemku investora na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod podzemních dle novelizovaného nařízení vlády č. 416/2010 Sb. a je zpracována dle novelizované vyhlášky č. 62/2013 Sb.